• Nieruchomości woj. Śląskie

Lokal Komercyjny lokal biurowy

 • Pokoje-
 • Łazienki1
 • Powierzchnia 217m2
 • Rodzaj Lokal biurowy
 • Cena 182 000 PLN
 • Miasto-
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (zwana dalej „Bankiem”)
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 217,07 m2, (zwanego dalej „Lokalem”), położonego w budynku zlokalizowanym w Porębie (woj. śląskie) przy ul. Przemysłowej 2, będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Poręba” w Porębie. Budynek posadowiony jest na działce nr 7441/10 będącej częścią nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW nr CZ1Z/00059429/3.

Informacje o Lokalu:
1. dla Lokalu nie została urządzona księga wieczysta;
2. powierzchnia użytkowa Lokalu tj. 217,07 m2 została podana na podstawie przydziału lokalu użytkowego z 28.05.1993 r.;
3. działka na której usytuowany jest budynek, położona jest na obszarze dla którego nie ma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Poręba przyjętego uchwałą Nr XXXI/320/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r., budynek znajduje się na obszarze
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4. wydanie Lokalu nastąpi w terminie uzgodnionym w umowie sprzedaży, po zapłaceniu całej ceny sprzedaży;
5. zgodnie ze stanowiskiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Porębie, będącej właścicielem budynku, w którym znajduje się Lokal,
wprowadzone są ograniczenia co do rodzaju możliwej działalności gospodarczej prowadzonej w Lokalu, w tym sprzedaży
alkoholu;

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 182 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.

Bank przyjmuje oferty do dnia 01.08.2023 r.

Sprzedaż prawa do Lokalu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Jest to tzw. zwolnienie fakultatywne, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania VAT zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty (spełniające warunki określone powyżej), Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu postępowania tj. przeprowadzenia aukcji elektronicznej, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę. Do aukcji elektronicznej Bank ma prawo zaprosić oferentów, którzy złożyli oferty, wysyłając regulamin aukcji drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych przed terminem aukcji elektronicznej.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Lokalu i umowy sprzedaży praw do Lokalu, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegóły sprzedaży znajdują się na stronie banku www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: "Poręba ul. Przemysłowa 2".

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Lokalu w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Szczegółowe informacje na temat Lokalu można uzyskać:
a) telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu XXXXXXXX044;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS XXXXXXX438, NIP: XXXXXXXXXX-38, REGON: XXXXXX263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) XXXXXXX000 zł, infolinia: XXXXXX302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Poręba, ul. Przemysłowa” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 710
 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 14263890
 • Liczba łazienek: 1

Cechy oferty

 • System ogrzewania: Miejskie

Mapa

Śląskie, Poręba, Przemysłowa ,
Marek Mieczyński

Marek Mieczyński

+48XXXXXX044
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.