• Nieruchomości woj. Śląskie

Lokal Komercyjny lokal usługowy

 • Pokoje1
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 349.4m2
 • Rodzaj Lokal usługowy
 • Cena 750 000 PLN
 • Miasto-
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PR-GK.6840.0001.2023OGŁOSZENIE O PRZETARGUWójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,

położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Bolesława Prusa 71. Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod nr KA1P/00013678/4.2. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość tę stanowi działka oznaczona nr 780/38 o pow. 0,0765 ha (Br-RIIIb).3. Działka nr 780/38 położona jest w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Bolesława Prusa. Posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 19 m x 40 m. Teren całkowicie ogrodzony. Nieruchomość uzbrojona jest w prąd, gaz, wodę i kanalizację.

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami, które były wykorzystywana jako przedszkole gminne (aktualnie nieużytkowane). Budynki wybudowane zostały na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX w. – budynek bliżej ul. B. Prusa pierwotnie pełnił funkcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a drugi budynek użytkowany był jako kawiarnia. Na początku lat 70-tych XX w. budynki adaptowano na przedszkole.

Budynek znajdujący się bliżej ul. B. Prusa jest podpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 125,95 m². Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, stropodach z płyty żelbetowej, kryty papą. Drugi budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej wynoszącej 223,45 m². Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, stropodach z płyty żelbetowej, kryty papą. Oba budynki posiadają centralne ogrzewanie – piec gazowy znajduje się w piwnicy pierwszego budynku.4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Nr XLVI/303/2022 z dnia 29.11.2022 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 8640 nieruchomość ta przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – symbol planu 8MNUb.5. Cena wywoławcza wynosi 750 000,00 zł brutto.6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności do tej nieruchomości.7. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: w dziale IV księgi wieczystej nr KA1P/00013678/4 widnieje hipoteka umowna zwykła (0,64 zł), hipoteka umowna kaucyjna (0,06 zł) oraz hipoteka umowna zwykła (8,00 zł).8. Działka zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.9. Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2023 r. w Sali 101 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13, o godzinie 10:00.10. Wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 13 lipca 2023 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzony przez Bank Spółdzielczy w PszczynieXXXXX006. Liczy się data wpływu na konto tut. Urzędu.11. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, na wskazany rachunek bankowy.12. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.14. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu (pomniejszona o wpłacone wadium) płatna jest w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed zawarciem umowy notarialnej). Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.15. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium (oryginał)

- dokument tożsamości,

- aktualne dokumenty potwierdzające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Pan Marcin Krzystolik, tel.XXXXX-51.

Kontakt:
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
tel:XXXXX-51Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 9214/3186/OOS
 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15125934
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter

Mapa

Śląskie, Goczałkowice-Zdrój, Bolesława Prusa ,
AMK Portal

Urząd Gminy Goczałko...

+48XXXXXX-51
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.